X
تبلیغات
عربي وپيام هاي آسمان - پاسخ هاي پيشنهادي سوالات درس 3 پيام هاي آسمان سوم راهنمايي
وبلاگي در مورد پيامهاي آسمان راهنمايي

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس سوم):

افتخار بندگی   

1-      شمابه عنوان مربی به شاگردان ارشدتان توجه وعلاقه بیشتری دارید.چراآنان رابیش ازدیگران به سختی می اندازید؟

پاسخ1-چون انتظار وتوقع مربی برای بدست آوردن مدال های رنگارنگ از آنها بیش ازدیگران است وامیدواراست آن شاگردها بتوانند به درمسابقات افتخارآفرین باشندچون به اندازه زحمت وتلاش آنها ازآنها انتظار می رود.

2-      آیاتمرین هایی که به این افرادمی دهید باتمرین های بقیه افرادیکسان است؟

پاسخ2-خیر تمرین های این افراد باید سخت تر باشد چون رقابت آنجابسیار سخت ونزدیک خواهد بود وآنکس که بیشتر زحمت کشیده باشد نتیجه بهتری خواهد گرفت.

3-      این سختی ها ی فوق العاده نشانه چیست؟ پاسخ3-نشانه علاقه مربی به موفقیت وکسب امتیاز بیشتر برای خود بازیکن وورزشکار است وافتخارش هم برای دیگران شادمانی می آورد

4-      دونمونه ازتکالیفی راکه انجام آنها باعث رشد وپشرفت افرادمی شود به کمک دوستانتان درکلاس بیان کنید؟ پاسخ4- روزه گرفتن باعث آبدیده شدن افراددرسختی ها وتحمل گرسنگی وتشنگی دروماقع اجباری می شود مثل قحطی جنگ و...

احترام به پدر ومادر وپذیرفتن فرمان های آنها تازمانی که خلاف دستورخداوند نباشد درآینده به نفع آن فرزند می شود وفرزندان اوهم بااوچنین می کنند یا تحمل بیخوابی وشب زنده داری برای مطالعه جهت شرکت درامتحانات درپایان موجب قبولی وموفقیت فرد خواهدشد.

5-      درجدول زیربه رفتاربرخی افراددردوران بلوغ اشاره شده است بادوستانتان درکلاس گفتگو کنید ومشکلات به وجود آمده اززیاده روی یابرخوردنادرست باهرکدام رامقابل آنها بنویسید.

به قدرت وعقل خودش اطمینان دارد

ازمشورت بادیگران خودداری می کند ودربرخی ازتصمیماتش شکست خواهدخورد

می خواهددیگران تمام نظرات اورابپذیرند

موجب بدبینی دیگران وتنفردیگران ازاومی شود

جمع دوستانش رابه همه جا ترجیح می دهد

موجب منزوی ترشدن اودرجاهای دیگر می شود

می خواهدهمه چیز راخودش تجربه کند

موجب شکست وعدم توجه ومساعدت دیگران درمشکلاتش می شود

دوست ندارد کسی اورانصیحت کند

موجب خودرایی وعدم استفاده ازراهنمایی های  دیگران می شود وکم تجربه باقی خواهد ماند

 

6- چرا روز آغاز تکلیف را باید جشن گرفت؟

 پاسخ6- (چون درحقیقت تکلیف نوعی شرافت وافتخار است )چون خداوند ازاین روز به بعد شمارادرجمع بزرگ ترها پذیرفته وبرای شما حساب ویژه ای بازخواهدکرد.پس این افتخاربزرگ واتفاق مهم را باید جشن گرفت .

7-نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید. پاسخ7- * روییدن مو در برخی قسمت های بدن، * فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، و * رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سالگی قمری و برای دختران پایان نه سالگی قمری است.

8-     با توجه به حدیث امام علی علیه السلام، چرا در هنگام مشورت بهتر است

ابتدا موضوع را با جوانان درمیان بگذاریم؟  پاسخ8- چرا که هوش آنان تیزتر و سرعت حدس شان بیشتر ازدیگران است.

9-    یک مسلمان از چه زمانی باید فراگیری تکالیف دینی اش را آغاز کند؟ چرا؟ پاسخ4- هر چند انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ بر ما واجب نیست اما اسلام از ما می خواهد پیش از رسیدن به سن بلوغ با وظایف دینی خود آشنا شویم و با تمرین این تکالیف علاوه بر بهره مندی از پاداش های ارزشمند الهی، شرایط را طوری مهیا کنیم که انجام این وظایف پس از رسیدن به بلوغ برای ما دشوار نباشد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آبان 1391ساعت 15:15  توسط جبراييل كنعاني  |